Condicions generals d’ús i contractació

Aquestes Condicions Generals d’Ús i Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web accessible a través del nom de domini globe.junior-report.media; subscriptor.junior-report.media; globe.junior-report.media/news; i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i/o serveis a través d’aquests. El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari del mateix (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l’acceptació d’aquestes Condicions Generals l’Usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i accepta l’aquí exposat.
 2. Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.
 3. Que, en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica, té poder de representació suficient i en vigor per a això. 

1. Informació general del Lloc Web

A continuació es facilita información general del Lloc Web::

Titular: BLUE GLOBE MEDIA, S.L. (en endavant, “BLUE GLOBE MEDIA”).

Seu i establiment: Barcelona – 08010, C/ Casp, 54, 1º 1ª

N.I.F.: B67007807

E-mail: info@blueglobe.media

Telèfon: +34 935991592

Dades Registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 45930, foli 19, full 503298, inscripció 1ª.

2. Accés al Lloc web

El simple accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

3. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El Lloc web pot contenir dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, BLUE GLOBE MEDIA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç als mateixos amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, pot comunicar-lo a BLUE GLOBE MEDIA.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords entre BLUE GLOBE MEDIA i els responsables o titulars d’aquests, així com tampoc la recomanació o promoció dels Llocs Enllaçats i/o els seus continguts per part de BLUE GLOBE MEDIA. Tret que s’indiqui expressament el contrari en el Lloc web, BLUE GLOBE MEDIA no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys i perjudicis que aquests puguin produir a l’Usuari o a qualsevol tercer.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc Web entenent per aquests, a títol merament enunciatiu però no exhaustiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de BLUE GLOBE MEDIA o de tercers licenciadores, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials i altres signes distintius publicats en el Lloc Web són titularitat de BLUE GLOBE MEDIA o de tercers cedents i/o licenciadores, sense que pugui entendre’s cedit a l’Usuari cap dret sobre aquests.

5. Contractació de productes i/o serveis

5.1. Característiques principals dels productes 

Les característiques principals dels productes oferts a través del Lloc Web es poden consultar a la pròpia fitxa descriptiva amb la qual es presenten.

5.2. Procediment de compra

La llengua en la qual pot formalitzar-se la contractació és la catalana.

El procediment per a comprar productes a través del Lloc Web és el següent:

 1. Des de la fitxa del producte desitjat seleccionarem la quantitat del mateix producte i es farà clic sobre “Afegir al carret”.
 2. Una vegada en el carret, podrem continuar comprant o modificar els productes que tenim el mateix. Una vegada tenim la selecció definitiva, abans de continuar es poden afegir cupons de descompte.
 3. Per passar per caixa, podem visualitzar la quantitat total de la compra. Per finalitzar és necessari fer clic sobre “Vés a la caixa”.
 4. A la caixa, s’hauran d’emplenar les dades sol·licitades i el mètode de pagament, fent clic per a finalitzar a “Realitzar la comanda”.
 5. Finalment l’Usuari visualitzarà un missatge en pantalla confirmant la correcta finalització del procés de compra.

BLUE GLOBE MEDIA guardarà prova electrònica de la contractació efectuada per l’Usuari, podent aquest consultar el seu historial de compres realitzades a través del seu compte.

5.3. Contrasenya

L’Usuari és responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquesta. A aquest efecte, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts del Lloc Web realitzat sota la seva contrasenya es consideraran realitzats per l’Usuari.

5.4. Correcció i identificació d’errors durant la introducció de dades

Quan l’Usuari oblidi emplenar correctament alguna dada assenyalada com a obligatòria en el corresponent formulari, no podrà avançar en el procés de contractació o validació fins a haver-ho emplenat. Un missatge a la pantalla li advertirà d’aquesta circumstància.

Podrà modificar i/o actualitzar en qualsevol moment les dades facilitades durant el procés de compra, abans de la seva finalització, tornant enrere fins al pas desitjat.

Accedint al seu compte, l’Usuari podrà modificar i/o actualitzar en qualsevol moment les dades que va facilitar en el moment de registrar-se com a usuari del Lloc Web.

5.5. Lliurament de comandes

L’Usuari rebrà la seva comanda de manera immediata quan es tracti de productes de contingut digital i en un termini de 10 dies laborables per a la recepció de productes que no siguin de contingut digital.

5.6. Preu, modalitats de pagament i despeses d’enviament

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte a la seva corresponent fitxa inclouen, excepte indicació expressa en contra, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i, en tot cas, s’expressen per defecte en moneda Euro (€). Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, segur d’enviament o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

Les modalitats de pagament disponibles en el Lloc web són a través de PayPal i targeta de crèdit.

6. Dret de desistiment

6.1. Termini d’exercici

L’Usuari té dret a desistir del contracte subscrit a través del Lloc Web en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

En cas d’un contracte de venda, el termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què l’Usuari o un tercer per ell indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment l’Usuari haurà de notificar a BLUE GLOBE MEDIA la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic).

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació de l’Usuari relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada abans que finalitzi el termini corresponent.

6.2. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment, BLUE GLOBE MEDIA retornarà tots els pagaments que hagi rebut de l’Usuari, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereixi BLUE GLOBE MEDIA) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual l’Usuari informi a BLUE GLOBE MEDIA de la seva decisió de desistir del contracte. BLUE GLOBE MEDIA procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l’Usuari per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, l’Usuari no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. BLUE GLOBE MEDIA podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que l’Usuari hagi presentat una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.

L’Usuari haurà de retornar o lliurar directament els béns a BLUE GLOBE MEDIA sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. L’Usuari haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

L’Usuari només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

6.3. Supòsits de no aplicació del dret de desistiment

De conformitat amb el que es preveu en l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, s’informa l’Usuari que no podrà desistir dels següents contractes:

 1. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
 1. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés de l’Usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

7.Queixes, reclamacions i sol·licituds d’informació

L’Usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d’informació a BLUE GLOBE MEDIA, utilitzant qualsevol de les següents vies:

 1. Enviant un escrit a Barcelona (08010), C / Casp, 54, 1r 1a.
 1. Enviant un correu electrònic a l’adreça info@blueglobe.media

Trucant al telèfon +34 935991592 en horari de 09.00 a 18.00, de Dilluns a Divendres excepte festius.

8. Garantia legal de conformitat per als productes

Es recorda a l’Usuari que, de conformitat amb el que es preveu en els articles 114 i següents del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, tots els productes lliurats per BLUE GLOBE MEDIA han de resultar conformes amb el contracte subscrit, responent BLUE GLOBE MEDIA enfront de l’Usuari per les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En el seu cas, la falta de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat del producte quan la instal·lació defectuosa l’hagi realitzat l’Usuari per culpa d’un error en les instruccions d’instal·lació.

L’abast i forma d’execució dels drets que confereix a l’Usuari aquesta garantia legal poden ser consultats en els articles 114 i següents de la citada norma.

9. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint aquestes Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

S’informa l’Usuari sobre l’existència de la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, a la qual pot accedir-se aquí.